Buy Crypto in El Salvador

Sell crypto instead


ūüĎČ 25% cheaper than Transak.
Get the lowest transaction fees with Pursa Exchange. ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź


 • SOLD 0.00043747 BTC
  06 Oct 2023 01:24:47
 • SOLD 0.00194753 BTC
  02 Oct 2023 15:23:34
 • SOLD 0.00099336 BTC
  02 Oct 2023 08:25:34
 • SOLD 0.00223377 BTC
  29 Sep 2023 18:48:29
 • SOLD 0.00215824 BTC
  27 Sep 2023 12:00:57
 • SOLD 0.00112791 BTC
  23 Sep 2023 22:04:44
 • SOLD 0.00136384 BTC
  23 Sep 2023 15:02:21
 • SOLD 0.03006860 BTC
  22 Sep 2023 15:05:57
 • SOLD 0.00169202 BTC
  22 Sep 2023 00:16:21
 • SOLD 0.00188153 BTC
  20 Sep 2023 13:24:33
 • SOLD 0.00088388 BTC
  19 Sep 2023 21:28:18
 • SOLD 0.00040476 BTC
  18 Sep 2023 12:27:19
 • SOLD 0.00060647 BTC
  15 Sep 2023 15:21:33
 • SOLD 0.09761490 BTC
  15 Sep 2023 10:00:08
 • SOLD 0.01123510 BTC
  14 Sep 2023 14:31:36